Chức năng nhiệm vụ

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:
a)Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quyđịnh của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động giáo dục ở địa phương;
b)Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chươngtrình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;
c)Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông cónhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thôngdân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổthông, trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo(gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáodục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
2.Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các quyết định thành lập (đốivới các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáodục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồmcả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đốivới: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học; trong đó khôngcó cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổthông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sởgiáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơsở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhândân cấp huyện.
3.Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kếhoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóagiáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sửdụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.
4.Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn,nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyểnsinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộcthẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
5.Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ,giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhândân cấp huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tàichính - Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dụchàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm traviệc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đốivới các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
6.Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phốihợp với thanh tra huyện, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt độngkiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.
7.Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sởgiáo dục quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch này theo quy định củaBộ Giáo dục và Đào tạo.
8.Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viênchức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyệnsau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
9.Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổngkết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.
10.Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thiđua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.
11.Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống thamnhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của phápluật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
12.Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định,đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền củaPhòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủyban nhân dân cấp huyện.
13.Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phichính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo quyđịnh của pháp luật.
14.Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ,công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.
15.Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việclàm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồidưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quyđịnh của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấphuyện.
16.Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giaotheo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
17.Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáođột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đàotạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật.

(Trích từ thông tư 11/2015/TTLT-BCDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015)