CƠ CẤU TỔ CHỨC

A. BAN LÃNH ĐẠO

TT

Thông tin

Chức vụ

Ảnh

1

Ngô Văn Quít

Đại học Sư phạm Ngữ văn

ĐT: 0984 446 842

Email: ngovanquit@sgdtravinh.edu.vn

Phụ trách chung.

Theo dõi chỉ đạo địa bàn các xã Nhị Long, Nhị Long Phú, Bình Phú và Phương Thạnh.

Trưởng phòng

 

2

Trương Thanh Nhàn

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

ĐT: 0932 724 552

Email: truongthanhnhan@sgdtravinh.edu.vn

Phụ trách chuyên môn Tiểu học, Mầm non, đoàn thể, phổ cập giáo dục, khiếu nại tố cáo.

Theo dõi chỉ đạo địa bàn các xã Mỹ Cẩm, An Trường, An Trường A, Đức Mỹ và Thị trấn Càng Long.

Phó trưởng phòng

 

3

Dương Thị Hạnh

Đại học Ngữ Văn

ĐT: 0986 856 468

Email: chikhang2710@gmail.com

Phụ trách chuyên môn THCS, hành chính quản trị, trung tâm học tập cộng đồng, cộng đồng học tập.

Theo dõi chỉ đạo địa bàn các xã Tân Bình, Tân An, Huyền Hội, Đại Phước và Đại Phúc.

Phó trưởng phòng

 

B. CÁC BỘ PHẬN

1. Tổ chức - Đoàn đội

TT

Thông tin

Chức vụ

Ảnh

1

Võ Thị Thùy Loan

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

ĐT: 0168 68 13 151

Email: vothithuyloan@sgdtravinh.edu.vn

Phụ trách tổ chức, khiếu nại tố cáo, thủ quỹ.

Phụ trách địa bàn xã Tân An.

Chuyên viên

 

2

Nguyễn Hoàng Phong

Đại học Sư phạm Toán

ĐT: 090737 76 75

Email: nguyenhoangphong@sgdtravinh.edu.vn

Phụ trách đoàn đội, thống kê PEMIS.

Phụ trách địa bàn xã Nhị Long

Chuyên viên

 

2. Tài vụ

TT

Thông tin

Chức vụ

Ảnh

1

Lê Phạm Linh Thơ

Đại học Kế toán

ĐT: 093 66 11 746

Email: linhthohh@gmail.com

Phụ trách kế toán, tài chính.

Phụ trách địa bàn Thị trấn Càng Long.

Kế toán trưởng

 

2

Huỳnh Văn Tám

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

ĐT: <Đang cập nhật>

Email: huynhvantam@sgdtravinh.edu.vn

Phụ trách kế toán bậc Tiểu học.

Phụ trách địa bàn xã An Trường A

Chuyên viên

 

3

Nguyễn Văn Hiếu

Đại học Sư phạm Tin học

ĐT: 0974 188 222

Email: nguyenhieuthcspt@gmail.com

Phụ trách kế toán bậc THCS và Mần non.

Phụ trách địa bàn xã Mỹ Cẩm.

Chuyên viên

 

4

Huỳnh Văn Hiệp

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

ĐT: <Đang cập nhật>

Email: huynhvanhiep@sgdtravinh.edu.vn

Phụ trách kế toán bậc THCS và Mần non.

Phụ trách địa bàn xã Mỹ Cẩm.

Chuyên viên

 

3. Chuyên môn

TT

Thông tin

Chức vụ

Ảnh

1

Nguyễn Trường Giang

Đại học Sư phạm tiếng Anh

ĐT: 0939 919 007

Email: nguyentruonggiang@sgdtravinh.edu.vn

Phụ trách chuyên môn THCS, khảo thí, kiểm định chất lượng.

Phụ trách địa bàn xã Phương Thạnh.

Chuyên viên

 

2

Ngô Chí Trung

Đại học Sư phạm Toán

ĐT: 01657 061 665

Email: nctrungvl@gmail.com

Phụ trách chuyên môn THCS, công nghệ thông tin.

Phụ trách địa bàn xã Đại Phúc

Chuyên viên

 

3

Đặng Thị Lệ

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

ĐT: 0169 604 87 47

Email: dangthile@sgdtravinh.edu.vn

Phụ trách chuyên môn Tiểu học, kiểm tra chuyên ngành.

Phụ trách địa bàn xã Nhị Long Phú.

Chuyên viên

 

4

Lưu Cao Thắng

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

ĐT: 0938 453 627

Email: luucaothang@sgdtravinh.edu.vn

Phụ trách chuyên môn Tiểu học, thư viện, y tế học đường.

Phụ trách địa bàn xã Tân Bình.

Chuyên viên

 

5

Hồ Thị Ánh Tuyết

Cử nhân Giáo dục Mầm non

ĐT: 01683 421 990

Email: hothianhtuyet@sgdtravinh.edu.vn

Phụ trách chuyên môn Mầm non.

Phụ trách địa bàn xã Huyền Hội.

Chuyên viên

 

4. Thư viện - Thiết bị - Phổ cập giáo dục

TT

Thông tin

Chức vụ

Ảnh

1

Phan Văn Phước

Đại học Sư phạm Toán

ĐT: 0979 474 127

Email: phanvanphuoc@sgdtravinh.edu.vn

Phụ trách cơ sở vật chất, thiết bị, thi đua.

Phụ trách địa bàn xã An Trường.

Chuyên viên

 

2

Huỳnh Phước Lộc

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

ĐT: 0122 3443 999

Email: huynhphuocloc@sgdtravinh.edu.vn

Phụ trách phổ cập giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng, cộng đồng học tập.

Phụ trách địa bàn xã Đại Phước

Chuyên viên

 

3

Thạch Somral

Trung học Sư phạm

ĐT: 0918 797 088

Email: <Đang cập nhật>

Phụ trách giáo dục dân tộc.

Chuyên viên

 

5. Văn phòng

TT

Thông tin

Chức vụ

Ảnh

1

Mai Hữu Thất

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

ĐT: 0978 533 612

Email: maihuuthat@sgdtravinh.edu.vn

Phụ trách hành chính, văn phòng.

Phụ trách địa bàn xã Đức Mỹ.

Chuyên viên

 

2

Phạm Thị Chính

Đại học Sư phạm Ngữ văn

ĐT: 01665 171 835

Email: phamthichinh@sgdtravinh.edu.vn

Phụ trách hành chính, văn phòng.

Phụ trách địa bàn xã Bình Phú.

Chuyên viên